Module 1: Configuring and Troubleshooting Domain Name System


Tema : Konfigurimi i shërbimit të emrave-DNS


Objektivat :

n   Pamje e përgjithëshme e shërbimit DNS

l   Emrat dhe zonat DNS

l   Mekanizmi i zbërthimit të emrave

n   Konfigurimi dhe menaxhimi i zonave DNS

l   Instalim i shërbimit DNS

l   Konfigurim i zonave primare dhe sekondare

l   Konfigurim i delegimit të zonave

l   Konfigurimi i zonave stub

l   Përdorimi i cache-së

l   Konfigurimi i ridrejtimit dhe ridrejtimit me kusht

l   Konfigurim i transferimit të zonave 

n   Konfigurimi i rekordeve DNS

l   Konfigurim i opsioneve të rekordeve

n   Konfigurimi Round Robin


Pamje e përgjithëshme e shërbimit DNS :

n   DNS Shërbim i emrave

l   Komunikimi në rrjet, realizohet ndërmjet adresave IP

4 Nevojitet përkthimi i emrave llogjik në adresa IP

l   Srbimi DNS ekzekutohet në serverat e emrave

n   Skedari hosts 

l   Konfigurimi më i thjeshtë i shërbimit DNS

l   C:\Windows\System32\Drivers\etc

l   Vështirësi në menaxhim

n   Shërbimi DNS duhet të ofro

l   Lehtësi në përdorim

l   Zgjerueshmëri

l   Konsisten


Përkufizimi i emrave dhe zonave DNS

n   FQDN - fully qualified domain names
 
l   Mundëson lidhjen e një hosti me një adresë IP
 
l   Përcakton lidhjen ekzakte të hostit me domain-in përkatës
 
l   Shembull - computer1.sales.microsoft.com
 
4 Kompjuteri computer1 ndodhet në domain-in sales
 
n   DNS shërbim:
 
l   I shpërnda
 
l   Hierarkik

 

Mekanizmi i zbërthimit të emrave


n   Iterative

n   Rekrusive

l   Performancë e lartë
l   Kosto e ulët komunikimi
 

Konfigurimi dhe menaxhimi i zonave DNS 


n   Hapat që duhet të ndiqen në konfigurimin e shërbimit DNS
 
l   Instalimi i shërbimit DNS
 
4 Krijimi i zonave
 
–   Shtimi i rekordeve në secilën prej zonave 
 

 

Konfigurimi i zonave primare dhe  sekondare


 
  n   Zonat primare

l   Zona autoritare

l   Mund të lexohet/shkruhet në zonë

n   Zonat sekondare

l   Zona autoritare

l   Kopje vetëm e lexueshme e zonës primare

n   Të dhënat ruhen:

l   Skeda

4 %systemroot%\System32\DNS

l   Active Directory

n   Dy tipe zonash

l   Forward

l   Reverse

                   
 

Konfigurim i zonave të integruara në AD 

n   Përparësi përfshij

l   Toleranndaj gabimeve

4 Çdo server ka të drejta lexim/shkrimi

l   Siguri

l   Replikim më efiçent

n   nyrat e konfigurimit

l   Tek çdo DC brenda domain lokal

l   Tek çdo DC brenda pemës së domain-ve (forest)


Konfigurim i delegimit të zonave

n   Subdomain

l   Pjesë e domain-it primar

l   Lehtëson menaxhimin e burimeve brenda organizatës

l   Rrit performancën e srbimit DNS

n   Delegim i zonës:

l   Krijim i një subdomain brenda një domain

l   Rujatja e subdomain-it në n zonë tjetër

l   Ritje performance

4 Subdomain ruhet në një server tjetër

Konfigurim i zonave “stub”

n   Zonat stub

l    Kopje e një zone e cila përmban vetëm rekordet e nevojshme të zonës master


4 SOA, NS

l   Shërben si një referen r tek serveri i emrave autoritar

l   Mundëson rritje të performancës

4 Shmang bredhjen e pemës së serverave të emrave

4 Nuk ofron tepri

Konfigurimi i ridrejtimit dhe ridrejtimit me  kusht 

n   Ridrejtimi i kërkesave të klientit 

l    Në rast se serveri DNS nuk ka njohuri mbi kërken, nuk kontaktohet pema hierarkike por një server tjetër DNS

n   Ridrejtimi i kërkesës mund të bazohet tek domainKonfigurimi i transferimit të zonave

n   Transferim i zonave nënkupton:

l    Kalimin e të dhënave të plota ose parciale nga një zonë DNS në një zonë tjetër DNS


n   Transferim i zonës ndodh:

l   Krijimin e një zone sekondare

l   Intervali i rifreskimit të zonës përfundon

l   Kur stratohet srbimi DNS në serverin sekondar

l   Serveri master notifikon serverin sekondar mbi ndryshimet

n   Tipet e transferimeve

l   Transferime të plota

l   Transferime inkrementale

l   Notifikime DNS

Krijimi dhe konfigurimi i rekordeve DNS

            n   Baza e të dhënave të një zone përbëht nga rekordet e burimeve (RR)

n   RR ruajnë informacion në lidhje me objektet

n   Gjatë krijimit të një zone të re në formë automatike krijohen rekordet:

l   SOA

4 Informacion autoritar mbi zonën

–   Serverat primare

–   E-mail i administratorit të domain

–   Numrin serial të domain

–   Kohën e ngarkimit

l   NS

4 Serveri autoritar    

n  Rekorde shte 
l   A dhe AAAA
 
4 Lidhin emrin e një burimi me IP

 

l   CNAME
 
4 Alias
 
l   PTR
 
4 Lidhin IP e një burimi me emrin e tij
 
l   MX
 
4 Serveri menaxhues ose ridrejtues i e-mail-ve
 
l   SRV
 
4 Hoste me detyra specifike (DC)
               

Konfigurimi Round Robin

n   Teknikë r balancimin e ngarkesës

l   192.168.3.151 webserver.contoso.com

l   192.168.3.152 webserver.contoso.com

l   192.168.3.153 webserver.contoso.com