04 - Hyrje ne programim ne PHP


Ne kete leksion


Struktura e nje faqe PHP

Shembull

hello.php

<html>
<head>
<title>Sample</title>
</head>
<body>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr</th>
<th>Artikulli</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
for($i=1;$i<7;$i++)
{
?>

<tr>
<td><?php echo $i; ?></td>
<td><h<?php echo $i; ?>>Artikulli <?php echo $i ?><?php echo '</h'.$i ?>></td>
</tr>
<?php
}
?>

</tbody>
</table>
</body>
</html>


Ushtrim - Ndertimi i nje tabele shahu


shahu1.php

<html>
<head>
<title>Tabele Shahu</title>
</head>
<body>
<table border="1" width="400">

<?php
for($i=1;$i<=8;$i++)
{
?>

<tr>
<?php
for($j=1;$j<=8;$j++)
{
?>

<td height="50"
<?php
if((($i+$j)%2)==0)
{
echo 'bgColor="brown" ';
}
else
{
echo 'bgColor="white" ';
}

?>


>

</td>

<?php
}
?>

</tr>
<?php
}
?>

</table>
</body>
</html>
Ushtrim - Te shtohet nje lokalizues ne fushen e shahut


<html>
<head>
<title>Tabele Shahu</title>
<script language="JavaScript">
function tell(x,y)
{
alert('Ju keni klikuar ne kutine '+x+','+y);
}
</script>

</head>
<body>
<table border="1" width="400">
<?php
for($i=1;$i<=8;$i++)
{
?>

<tr>
<?php
for($j=1;$j<=8;$j++)
{
?>

<td height="50" onClick="tell(<?php echo $i; ?>,<?php echo $j; ?>);"
<?php
if((($i+$j)%2)==0)
{
echo 'bgColor="brown" ';
}
else
{
echo 'bgColor="white" ';
}

?>


>

</td>
<?php
}
?>

</tr>
<?php
}
?>

</table>
</body>
</html>

Shembull


test.php

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
<script language="JavaScript" src="logic.js"></script>

<table>
<?php
$n=100;

for($i=1;$i<=$n;$i++)
{
echo "
<tr   onClick='tell($i);'   >
<td>
$i
</td>
<td>
Artikulli $i
</td>
</tr>
";
}

?>

</table>

<table>
<tr>
<td>
test table
</td>
</tr>
</table>
logic.js


// JavaScript Document
function tell(rr)
{
alert('Ju klikuat ne rreshtin'+rr);
}
style.css

/* CSS Document */

table
{
width:400px;
margin:25px;
box-shadow:-5px -5px 3px #cccccc;
border-style:solid;
border-width:1px;
border-color:#cccccc;
}

tr:nth-child(odd)
{
background-color:#cccccc;
}

tr:nth-child(6n)
{
background-color:#6699cc;
}