07 Shtimi i te dhenave ne DB


Ne kete leksion


MySQL

Faqa add.php 1. <html>
 2. <head>
 3. <title>Add a new Category</title>
 4. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
 5. </head>
 6. <body>
 7. <form action="add1.php" method="post"  >
 8. <p>
 9. catname:<input type="text" name="catname"> jepni emrin e kategorise
 10. </p>
 11. <p>
 12. catdesc:
 13. <textarea name="catdesc" rows="5" cols="40">
 14. </textarea>
 15. </p>
 16. <p>
 17. icon:<input type="text" name="icon"> jepni ikonen e kategorise
 18. </p>
 19. <p>
 20. displayorder:<input type="text" name="displayorder"> 
 21. jepni rendin ne te cilin doni te shfaqet kategoria</p>
 22. <p>
 23. <input type="submit" value="RUAJ">
 24. </p>
 25. </form>
 26. </body>
 27. </html>

Faqa add1.php 1. <?php 
 2. require("db.php");
 3. $catname=$_REQUEST['catname'];
 4. $catdesc=$_REQUEST['catdesc'];
 5. $icon=$_REQUEST['icon'];
 6. $displayorder=$_REQUEST['displayorder'];

 7. $sql=" insert into categories(catname,catdesc,icon,displayorder)
 8.  values ('$catname','$catdesc','$icon',$displayorder);
 9.  ";

 10. //echo "<pre>$sql</pre>";

 11. mysql_query($sql) or die(mysql_error());

 12. header("location:index.php");

 13. ?>


Faqa delete.php 1. <?php 
 2. require("db.php");
 3. $id=$_REQUEST['id'];
 4. $sql=" delete from categories where catid=$id ";
 5. //echo "<pre>$sql</pre>";
 6. mysql_query($sql) or die(mysql_error());
 7. header("location:index.php");
 8. ?>


Faqa edit.php


 1. <?php 
 2. require("db.php");
 3. $kodi=$_REQUEST['id'];
 4. $kodi=$kodi+0;  // per tu mbrojtur nga sulmet SQL Injection ose script injection
 5. $sql=" select * from categories where catid=$kodi ";
 6. $res=mysql_query($sql) or die('gabim komande');
 7. $n=mysql_num_rows($res);
 8. if($n==0)
 9. {
 10. echo '<h1>Kjo kategori nuk ekziston</h1>';
 11. include("index.php");
 12. exit();
 13. }

 14. $rresht=mysql_fetch_array($res);


 15. ?>
 16. <html>
 17. <head>
 18. <title>Modify Category <?php echo $rresht['catid']; ?> </title>
 19. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
 20. </head>
 21. <body>
 22. <p>&nbsp;</p>
 23. <form action="edit1.php" method="post"  >
 24. <p>
 25. <input  type="hidden"   name="catid"    value="<?php echo $rresht['catid']; ?>"  > 
 26. </p>

 27. <p>
 28. catname:<input type="text" name="catname"  value="<?php echo $rresht['catname']; ?>"  > jepni emrin e kategorise
 29. </p>
 30. <p>
 31. catdesc:
 32. <textarea name="catdesc" rows="5" cols="40">
 33. <?php echo $rresht['catdesc']; ?>
 34. </textarea>
 35. <!-- komentet-->
 36. </p>
 37. <p>
 38. icon:<input type="text" name="icon"   value="<?php echo $rresht['icon']; ?>" > jepni ikonen e kategorise
 39. </p>
 40. <p>
 41. displayorder:<input type="text" name="displayorder"   value="<?php echo $rresht['displayorder']; ?>"> 
 42. jepni rendin ne te cilin doni te shfaqet kategoria</p>
 43. <p>
 44. <input type="submit" value="RUAJ">
 45. </p>
 46. </form>

 47. </body>
 48. </html>Faqa edit1.php


 1. <?php 
 2. require("db.php");
 3. $catid=$_REQUEST['catid'];
 4. $catname=$_REQUEST['catname'];
 5. $catdesc=$_REQUEST['catdesc'];
 6. $icon=$_REQUEST['icon'];
 7. $displayorder=$_REQUEST['displayorder'];

 8. $sql=" 
 9. UPDATE categories
 10. SET 
 11. catname='$catname',
 12. catdesc='$catdesc',
 13. icon='$icon',
 14. displayorder=$displayorder
 15. WHERE 
 16. catid=$catid 
 17.  ";

 18. //echo "<pre>$sql</pre>";

 19. mysql_query($sql) or die(mysql_error());

 20. header("location:index.php");

 21. ?>Ushtrim 1

Ndertoni faqet per modifikimin e rreshtave te tabeles users

zgjidhje

faqa edit

<?php 

include('db.php');


if(!isset($_REQUEST['id']))
{
exit('cilin perdorues doni te modifikoni?');
}
$code=$_REQUEST['id'];
$code=$code+0;
if($code==0)
{
exit('kodi i pasakte');
}


$q="select * from users where code=".$code;


$res=mysql_query($q) or die(mysql_error());


$n=mysql_num_rows($res);


if($n==0) exit('nuk ka perdorues me kete kod');


$rresht=mysql_fetch_array($res);
$code=$rresht['code'];
$username=$rresht['username'];
$password=$rresht['password'];
$firstname=$rresht['firstname'];
$lastname=$rresht['lastname'];
$email=$rresht['email'];
$accountstatus=$rresht['accountstatus'];


?>
<html>
<head>
<title>Add a new user</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body>
<form name="form1" method="post" action="editusersql.php">
<p>code : 
<input type="text" name="code" value="<?php echo $code; ?>" readonly>
</p>
<p>username : 
<input type="text" name="username" value="<?php echo $username; ?>" >
</p>
<p>password : 
<input type="password" name="password" value="<?php echo $password; ?>">
</p>
<p>emri: 
<input type="text" name="emri" value="<?php echo $firstname; ?>">
</p>
<p>mbiemri: 
<input type="text" name="mbiemri" value="<?php echo $lastname; ?>">
</p>
<p>email: 
<input type="text" name="email" value="<?php echo $email; ?>">
</p>
<p>account status: 
<input type="text" name="accountstatus" value="<?php echo $accountstatus; ?>" >
</p>
<input name="Ruaj" type="submit" value="SAVE">
</form>
</body>
</html>


faqa edit1.php

<?php 

include('db.php');

$code=$_REQUEST['code'];
$username=$_REQUEST['username'];
$password=$_REQUEST['password'];
$firstname=$_REQUEST['emri'];
$lastname=$_REQUEST['mbiemri'];
$email=$_REQUEST['email'];
$accountstatus=$_REQUEST['accountstatus'];

$q=" 
update users 
set 
username='".$username."',password='".$password."',
firstname='".$firstname."', lastname='".$lastname."',
email='".$email."',accountstatus=".$accountstatus."
where code=".$code;
mysql_query($q) or die('gabim ne shtim');


header("location:index.php");

?>