10 - Mail ServerInstalimi i nje serveri email ne CentOS


Per instalimin e nje serveri qe ofron sherbimin e postes elektronike eshte e nevojshme te instalohen dhe konfigurohen disa paketa qe realizojne funksione komplementare per ndertimin e nje serveri te postes elektronike.

IRedMail

IRedMail eshte nje projekt Open Source http://www.iredmail.org/ i cili ofron nje "wizard" te thjeshtuar per instalimin e paketave per funksionimin e mail serverit. 
Me konkretisht IredMail  instalon:
  • Postfix: SMTP service
  • Dovecot: POP3/POP3S, IMAP/IMAPS, Managesieve service
  • PostgreSQL: Storing mail accounts and application data
  • Apache: Web server
  • Amavisd, SpamAssassin, ClamAV: Anti-spam, anti-virus
  • Roundcube: Webmail
  • Fail2ban: scans log files (e.g. /var/log/maillog) and bans IPs that show the malicious signs -- too many password failures, seeking for exploits, etc.
  • iRedAdmin: A basic, free & open source administration panel to manage the mail accounts.
  • Awstats: Apache and Postfix log analyzer
  • phpPgAdmin: web-based administration tool for PostgreSQL

Pergatitje paraprake per instalimin e IRedMail1 Te vendosim nje emer domain te sakte per serverin (FQDN)

Editoni skedarin /etc/sysconfig/network ( shikoni http://www.ictedu.info/e-learning/redhat-linux-course/02-networking )

NETWORKING=yes
HOSTNAME=mailserver.mydomain.org   

Ristartoni sherbimin e rrjetit

service network restart


2 Te vendosim emrin e serverit ne /etc/hosts 

# Part of file: /etc/hosts
127.0.0.1   mailserver.mydomain.org mailserver localhost localhost.localdomain