01 Linux Installation Automation


Instalimi i Linux

{LAB}

Shkarkimi i Linux:


Nese keni nje abonim ne Red Hat, mund te shkarkoni imazhet ISO te DVD te instalimit te Red Hat Enterprise Linux. 
Si alternative mund te shkarkoni gjithashtu edhe CentOS i cili eshte nje version per komunitetin i versionit enterprise te Linux
Per te shkarkuar RedHat  shkoni ne  https://access.redhat.com/downloads.
Ndersa per te shkarkuar CentOS ( Community Enterprise Operating System) shkoni ne http://www.centos.org/ 

Mund te shkarkoni 

- ISO DVD Image (~ 4 Gb) qe permban DVD e instalimit 
- Minimal Install ISA Image (~300 mb)  qe permban skedaret per bootimin fillestar dhe qe kerkon me pas DVD e instalimit
- Net Install ISO Image (~300 mb ) qe permban skedaret per bootimin fillestar  dhe qe kerkon me pas DVD e instalimit ose serverin e instalimit ne rrjet ( NFS, HTTP ose FTP ) ku ndodhen skedaret e LINUX.


Instalimi i Linux {LAB}

Prezantimi me poshte ilustron hap pas hapi instalimin grafik te Linux.

Graphical Installation of LinuxAutomatizim i Instalimit te Linux


Sistemet Linux RedHat ( edhe CentOS por edhe te tjera familje te Linux ) ofrojne shume mundesi per automatizimin e instalimit.

Pervec instalimit fizik ku media e instalimit ( DVD ) eshte vendosur fizikisht ne makine eshte e mundur qe instalimi te realizohet nepermjet rrjetit.

Ka disa skenare te automatizimit te instalimit te Linux disa prej te cileve po i paraqesim me poshte:

1- Bootimi me media lokale dhe instalimi nepermjet rrjetit ne menyre interaktive ( preferencat per sistemin e ri jepen nga perdoruesi gjate instalimit )


Ne kete rast

2- Bootimi me media lokale dhe instalimi nepermjet rrjetit ne menyre automatike  ( preferencat per sistemin e ri lexohen nga instaluesi nga nje skedar tekst - "kickstart file")

3- Bootimi nepermjet rrjetet dheinstalimi nepermjet rrjetit ne menyre automatike  ( preferencat per sistemin e ri lexohen nga instaluesi nga nje skedar tekst - "kickstart file")
  Boot Method Kickstart file Installation Tree
  Case 1 Boot locally  Get kickstart file from local media Get installation directory tree  from the network (NFS/FTP/HTTP)
  Case 2 Boot locally  Get kickstart file from the network ( NFS/FTP/HTTP server) Get installation directory tree  from the network (NFS/FTP/HTTP server)
  Case 3Boot through a PXE enabled NIC from a PXE Server available on the network Get kickstart file from the network ( NFS/FTP/HTTP server) Get installation directory tree  from the network (NFS/FTP/HTTP server)
The system can boot through a net install ISO image and then find the installation files in a network server either FTP , HTTP or NFS.

In this example we are using an FTP server and/or an HTTP Server as an installation source.

Install FTP Server
Define list of users who can have access to the ftp server
upload installation media to the FTP ServerSoftware in this lesson:

- in d:\linux course\Installation Media\CentOS-6.4-i386-bin-DVD1.iso ( ~ 3.4G)
- in d:\linux course\Installation Media\CentOS-6.4-i386-netinstall.iso ( ~ 200M)
- Installed CoreFtp Client to upload the installation media on the server

Notes:
Make sure to stop the firewall ( service iptables stop)