Lab 3: Konfigurimi i nje karte rrjeti shtese

Ushtrim 3
Te konfigurojme nje karte rrjeti shtese.
Figura me poshte ilustron konfigurimin e serverit ne menyre te tille qe te lidhet me dy rrjeta te ndryshem:

Network diagram: Server in two different subnets

Per te konfiguruar nje karte rrjeti shtese duhet te krijojme nje skedar me emrin /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 duke u bazuar ne modelin e skedarit /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 , por duke u kujdesur qe te heqim cdo refernce qe mund te kemi tek hardware i kartes ( MAC Address, HardwareID, UUID) nga skedari /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1.Shenim 
Nese makina jane ne VMWARE mund te percaktojme per sejcilen nga kartat network me te cilin do te lidhet. Ne kete rast konfigurimi  IP i kartes do te jete sipas rrjetit ku ndodhet.

Si te percaktojme ne cilin rrjet lidhet karta e rrjetit


Tanime qe jemi te qarte per menyren se si percaktojme sakte rrjetin me te cilin duam ta lidhim nje karte, do te procedojme me shtimin e nje karte tjeter shtese ne makinen tone duke u bazuar ne skicen me lart. Adresat IP te rrjetave jane marre si shembull, qe te funksionoje shembulli ndryshoni IP e rrjetave sipas IP qe kane ne kompjuterin tuaj rrjetat me VMNET8 dhe VMNET9.

Konfigurimi i nje karte rrjeti shtese