Skedaret e konfigurimit te sistemit


Skedaret e konfigurimit


Skedaret e konfigurimit jane te ndjeshem persa i perket sigurise, per kete arsye duhet te jemi te kujdesshem me te drejtat e ketyre skedareve.
Pjesa me e madhe ketyre skedareve duhet te kete te drejta:
  •  lexim shkrimi per perdoruesin, 
  •  lexim per grupin dhe 
  •  lexim per gjithe te tjeret.
Ndersa disa skedare qe jane shume e ndjeshem per sa i perket sigurise si /ect/shadow ku ruhen password e perdoruesit duhet te kete te drejte lexim shkrimi vetem per root.


[root@localhost student]# ls -l /etc/shadow
----------. 1 root root 1042 Oct 9 00:41 /etc/shadow
[root@localhost student]#Skedaret e konfigurimit te sistemet mund te grupohen ne disa kategori:

  • konfigurime te sistemit si ruatja e logeve dhe ekzekutimi i jobeve ne CRON
  • konfigurime te programeve baze si sendmail dhe bash
  • konfigurime te nderfaqes se sistemit, si psh ngjyrat e listimit te skedareve sipas llojit, etj
Skedari /etc/motd


Skedari /etc/motd permban nje mesazh qe i shfaqet perdoruesit 
sa here qe ai logohet ne sistem.


[root@localhost student]# cat > /etc/motd
This is a wellcome message written by ICT Education students
partecipating in the course Redhat Linux System Administration


Have a nice day!

Skedari /etc/issue dhe skedari /etc/issue.netSkedari /etc/issue permban nje mesazh i cili i shfaqet perdoruesve 
qe hapin sistemin nga nje konsole lokale perpara se ata te logohen:


[root@localhost student]# cat >> /etc/issue


This is a prelogin message added by ICT Education students!
This message is displayed when accessing the system
through a local console
[root@localhost student]#


Ndersa skedari /etc/issue.net permban nje mesazh i cili i shaqet perdoruesve qe lidhen me sistemin nepermjet rrjetit nepermjet telnet.