02- Modeli i ofrimit te sherbimit


Contents

  1. 1 Hyrje

Hyrje


Perparesi: Mbulimi me i mire i territorit me sherbime

Sfida: Garantimi i Ofrimit te  sherbimeve Modeli i zyrave te integruara me nje ndalese ne Bashki

https://sites.google.com/a/ictedu.info/web/e-learning/sherbimet-administrative-ne-pushtetin-vendor/02--model/Z1N%20Model.png


"Qytetari paraqitet vetem ne sportel"Organizimi i burimeve njerezore

https://sites.google.com/a/ictedu.info/web/e-learning/sherbimet-administrative-ne-pushtetin-vendor/02--model/HR%20Strukture.png


Parimi baze i organizimit te punes per venien ne zbatim te modelit te zyrave me nje ndalese

https://sites.google.com/a/ictedu.info/web/e-learning/sherbimet-administrative-ne-pushtetin-vendor/02--model/Parimi%20baze%20i%20Z1n.pngSipas Ligjit Nr. 13/2016, “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë”;"Sportelet e shërbimit" janë; sportelet fizike dhe elektronike, ku personat depozitojnë kërkesën e tyre për të marrë një shërbim publik të caktuar dhe përmes të cilave realizohet ofrimi i shërbimit si funksion i ndarë nga zyrat përgjegjëse të shërbimit.""Zyra përgjegjëse e shërbimit"
është struktura pranë ofruesit të shërbimit, e cila është e ngarkuar për të shqyrtuar kërkesat për shërbim që vijnë nga sportelet e shërbimit dhe nga pikat e shërbimit me një ndalesë.
Fazat e punes ne trajtimin e sherbimeve

https://sites.google.com/a/ictedu.info/web/e-learning/sherbimet-administrative-ne-pushtetin-vendor/02--model/Fazat%20e%20punes.png


Regjistrimi (protokollimi i kerkesave)


https://sites.google.com/a/ictedu.info/web/e-learning/sherbimet-administrative-ne-pushtetin-vendor/02--model/protokollimi.png
Elementet baze per ofrimin e sherbimeve nepermjet modelit te zyrave me nje ndalese

  • Formulari i aplikimit 
  • Formular; Dokumentat e aplikimit 
  • Formular përgjigje për kërkesën (miratimi, refuzimi, plotësim dokumentacioni) 
  • Formular: Fatura për shërbim 
  • Formular dorëzimi 
  • Kartela shoqëruese e praktikës