Chapter 02 - Reporting aggregated data using group functions


Funksionet e Grupit


Ka disa funksione te SQL qe aplikohen mbi grupet e rreshtave. Keto funksione si psh SUM, COUNT etj, shoqerohen me klauzolen GROUP BY.

Tabela me poshte paraqet nje pershkrim te funksioneve te grupit:


AVG - Mesatarja
COUNT - Numeron vlerat
MAX - maksimumi
MIN - minimumi
SUM - shuma
STDEV - Deviacioni standart (statitike)
VAR  - Varianca ( statistike )

Ne rastin e SELECT te shoqeruar me Group By, vetem kollonat qe ndodhen ne listen e GROUP BY mund te jene ne listen e kollonave te SELECT.

Rezultatet pas grupimit mund te filtrohen nepermjet HAVING BY, e cila eshte e ngjashme me WHERE, por ne dallim nga kjo e fundit aplikohet pas llogaritjes se rezultateve mbi rreshtat e grupuara.

Per shembull, komanda e meposhtme afishon numrin e shitjeve per cdo kod punonjesi:

SELECT  EmployeeId,
Count(*) ‘NoOfOrdersHeDealed’ 
from Orders 
Group by (EmployeeId)
Shembull


Nga tabela Products
Te afishojme sa produkte 
kemi ne magazine gjendje nga cdo kategori

select CategoryID,sum(UnitsInStock )
from Products
group by CategoryID

Te afishojme cmimin mesatar 
te produkteve per cdo kategori

select CategoryID,AVG(UnitPrice
from Products
group by CategoryID

Te afishojme cmimin ma te madh  
te produkteve per cdo kategori

select CategoryID,MAX(UnitPrice
from Products
group by CategoryID

Te afishojme cmimin ma te ulet  
te produkteve per cdo kategori

select CategoryID,MIN(UnitPrice) 
from Products
group by CategoryID

Te afishojme sa eshte vlera finaciare e magazines per  
produktet per cdo kategori

select CategoryID,
SUM(UnitPrice*UnitsInStock ) AS 'VleraFinanciare'
from products
GROUP BY CategoryID

Ti afishojme keto vlera ne nje query

select CategoryID,
COUNT(*) AS 'Produkte',
sum(UnitsInStock )AS 'ProdukteGjendje',
MAX(UnitPrice ) AS 'CmimiMax',
MIN(UnitPrice ) AS 'CmimiMin',
AVG(UnitPrice ) AS 'CmimiMes',
SUM(UnitPrice*UnitsInStock ) AS 'VleraFinanciare'
from products
GROUP BY CategoryID

Where vs HavingUshtrime


Ushtrim1

Te afishojme sa eshte numri i porosive qe eshte realizuar ne cdo shtet?

Zgjidhje

select ShipCountry,
COUNT(*) as 'NumerPorosish'
from Orders
group by ShipCountry
order by NumerPorosish DESC


Ushtrim 2

Te afishojme sa eshte sasia totale e porosive per cdo produkt?

Zgjidhje

select ProductID, 
sum( Quantity ) 'Totali' 
from [Order Details]
group by ProductID
order by 
ProductID
Ushtrim 3

Te afishojme sa eshte numri i punonjesve ne cdo shtet?

Zgjidhje

select Country,
count(*)
from Employees
group by CountryUshtrim 4

Te afishojme sa eshte numri i punonjesve ne departamentin e shitjeve ne cdo qytet, per te cilin kemi te pakten 2 punonjes?

Zgjidhje

select City,
count(*)
from Employees 
where Title like '%Sales%'
group by City
having count(*) >= 2
Ushtrim 5

Te afishojme sa eshte numri i porosive qe eshte realizuar ne cdo shtet, vetem per ato shtet ku kam derguar me shume se 80 porosi.

Zgjidhje

select ShipCountry,
COUNT(*) as 'NumerPorosish'
from Orders
group by ShipCountry
having COUNT(*)>80
order by NumerPorosish DESC

Ushtrim 6

Te afishojme sa eshte numri i porosive qe eshte realizuar ne cdo shtet, vetem per ato shtet ku kam derguar me shume se 20 porosi ne vitin 1996.

Zgjidhje

select ShipCountry,
COUNT(*) as 'NumerPorosish'
from Orders
where OrderDate between '1996-1-1' and '1997-1-1'
group by ShipCountry
having COUNT(*)>20


Ushtrim 7

Te afishojme listen e punonjesve qe kane shitur me shume se 3 porosi ne USA ne peiudhen 1996-1-1 deri 1997-1-1

Zgjidhje

select * from employees 
where employeeId 
IN
(
select EmployeeID from ORders
where ShipCountry='USA' and 
(OrderDate between '1996-1-1' and '1997-1-1')
group by EmployeeID
having COUNT(*)>3
)