Exercices
Ushtrim 1

Te afishojme per cdo punonjes sa ka qene numri i porosive qe ka trajtuar si me poshte:

 Kodi Emri Mbiemri Porosi
 1 John Smith 10

zgjidhje

select 
e.EmployeeID as kodi,
e.FirstName as Emri,
e.LastName as Mbiemri,
count(OrderID) as Porosi
from Orders o join Employees e
on o.EmployeeID=e.EmployeeID
group by e.EmployeeID,e.FirstName,e.LastName

Ushtrim 2 


Te afishojme per cdo kompani klient ( emri i kompanise) sa ka qene numri i porosive qe ka bere si me poshte:

 Kodi Klienti Porosi
 ALFKI Albanian Finance Group 100


zgjidhje

select c.CustomerID as Kodi,
c.CompanyName as Klienti,
COUNT(o.OrderID) as Porosi
 from 
Orders o join customers c 
on o.CustomerID=c.CustomerID
group by c.CustomerID,c.CompanyName


Ushtrim 3

Per cdo kategori produkti afishoni kodin, emrin e kategorise dhe numrin e llojeve te produkteve qe ka ajo kategori.

 Kodi Emertimi Produkte
 1 Beverages 15


Zgjidhje

select c.CategoryID as kodi,
c.CategoryName as emertimi,
count(ProductID) as produkte
from Products p join Categories c
on p.CategoryID=c.CategoryID
group by c.CategoryID,c.CategoryName


Ushtrim 4

Per cdo kategori produkti afishoni kodin, emrin e kategorise dhe cmimi mesatar te produkteve qe ka ajo kategori.

 Kodi Emertimi Cmimi mesatar
 1 Beverages 15.12
 
zgjidhje

select c.CategoryID,
c.CategoryName,
avg(UnitPrice) as Cmimimesatar
from Products p join Categories c
on p.CategoryID=c.CategoryID
group by c.CategoryID,c.CategoryName


Ushtrim 5

Per cdo kategori produkti afishoni kodin, emrin e kategorise, numrin e llojeve te produkteve dhe cmimin mesatar te produkteve qe ka ajo kategori.

 Kodi Emertimi Cmimi mesatar Produkte
 1 Beverages 15.12 10
 

Zgjidhje

select c.CategoryID,
c.CategoryName,
COUNT(p.ProductID) as produkte,
avg(UnitPrice) as Cmimimesatar
from Products p join Categories c
on p.CategoryID=c.CategoryID
group by c.CategoryID,c.CategoryName


Ushtrim 6

Per cdo kategori produkti afishoni kodin, emrin e kategorise, numrin e llojeve te produkteve dhe cmimin mesatar te produkteve qe ka ajo kategori dhe sasine ne stok per te gjithe produktet e kategorise

 Kodi Emertimi Cmimi mesatar Produkte Gjendje
 1 Beverages 15.12 10 
 

Zgjidhje

select c.CategoryID,
c.CategoryName,
COUNT(p.ProductID) as produkte,
avg(UnitPrice) as Cmimimesatar,
SUM(UnitsInStock) as Gjendje
from Products p join Categories c
on p.CategoryID=c.CategoryID
group by c.CategoryID,c.CategoryName


Ushtrim 7

Per cdo kategori produkti afishoni kodin, emrin e kategorise, numrin e llojeve te produkteve dhe cmimin mesatar, minimal, maksimal te produkteve qe ka ajo kategori dhe sasine ne stok per te gjithe produktet e kategorise

 Kodi Emertimi Cmimi mesatar CmimiMin CmimiMax ProdukteGjendje 
 1 Beverages 15.12 10   
 

Zgjidhje

select c.CategoryID,
c.CategoryName,
COUNT(p.ProductID) as produkte,
avg(UnitPrice) as Cmimimesatar,
MIN(Unitprice) as CmimiMin,
MAX(UnitPrice) as CmimiMax,
SUM(UnitsInStock) as Gjendje
from Products p join Categories c
on p.CategoryID=c.CategoryID
group by c.CategoryID,c.CategoryName