Lab 3: Konfigurimi i nje karte rrjeti shtese

Ushtrim 3

Te konfigurojme nje karte rrjeti shtese.

Figura me poshte ilustron konfigurimin e serverit ne menyre te tille qe te lidhet me dy rrjeta te ndryshem:

Per te konfiguruar nje karte rrjeti shtese duhet te krijojme nje skedar me emrin /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 duke u bazuar ne modelin e skedarit /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 , por duke u kujdesur qe te heqim cdo refernce qe mund te kemi tek hardware i kartes ( MAC Address, HardwareID, UUID) nga skedari /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1.

Shenim

Nese makina jane ne VMWARE mund te percaktojme per sejcilen nga kartat network me te cilin do te lidhet. Ne kete rast konfigurimi IP i kartes do te jete sipas rrjetit ku ndodhet.

Tanime qe jemi te qarte per menyren se si percaktojme sakte rrjetin me te cilin duam ta lidhim nje karte, do te procedojme me shtimin e nje karte tjeter shtese ne makinen tone duke u bazuar ne skicen me lart. Adresat IP te rrjetave jane marre si shembull, qe te funksionoje shembulli ndryshoni IP e rrjetave sipas IP qe kane ne kompjuterin tuaj rrjetat me VMNET8 dhe VMNET9.