01 Linux Installation Automation

Instalimi i Linux

{LAB}

Shkarkimi i Linux:

Nese keni nje abonim ne Red Hat, mund te shkarkoni imazhet ISO te DVD te instalimit te Red Hat Enterprise Linux.

Si alternative mund te shkarkoni gjithashtu edhe CentOS i cili eshte nje version per komunitetin i versionit enterprise te Linux.

Per te shkarkuar RedHat shkoni ne https://access.redhat.com/downloads.

Ndersa per te shkarkuar CentOS ( Community Enterprise Operating System) shkoni ne http://www.centos.org/

Mund te shkarkoni

- ISO DVD Image (~ 4 Gb) qe permban DVD e instalimit

- Minimal Install ISA Image (~300 mb) qe permban skedaret per bootimin fillestar dhe qe kerkon me pas DVD e instalimit

- Net Install ISO Image (~300 mb ) qe permban skedaret per bootimin fillestar dhe qe kerkon me pas DVD e instalimit ose serverin e instalimit ne rrjet ( NFS, HTTP ose FTP ) ku ndodhen skedaret e LINUX.

Instalimi i Linux {LAB}

Prezantimi me poshte ilustron hap pas hapi instalimin grafik te Linux.

Installation of Linux

Automatizim i Instalimit te Linux

Sistemet Linux RedHat ( edhe CentOS por edhe te tjera familje te Linux ) ofrojne shume mundesi per automatizimin e instalimit.

Pervec instalimit fizik ku media e instalimit ( DVD ) eshte vendosur fizikisht ne makine eshte e mundur qe instalimi te realizohet nepermjet rrjetit.

Ka disa skenare te automatizimit te instalimit te Linux disa prej te cileve po i paraqesim me poshte:

1- Bootimi me media lokale dhe instalimi nepermjet rrjetit ne menyre interaktive ( preferencat per sistemin e ri jepen nga perdoruesi gjate instalimit )

Ne kete rast

2- Bootimi me media lokale dhe instalimi nepermjet rrjetit ne menyre automatike ( preferencat per sistemin e ri lexohen nga instaluesi nga nje skedar tekst - "kickstart file")

3- Bootimi nepermjet rrjetet dheinstalimi nepermjet rrjetit ne menyre automatike ( preferencat per sistemin e ri lexohen nga instaluesi nga nje skedar tekst - "kickstart file")

The system can boot through a net install ISO image and then find the installation files in a network server either FTP , HTTP or NFS.

In this example we are using an FTP server and/or an HTTP Server as an installation source.

Install FTP Server

http://www.ictedu.info/e-learning/redhat-linux-course/ftp-server

Define list of users who can have access to the ftp server

upload installation media to the FTP Server

Install HTTP Server

http://www.ictedu.info/e-learning/redhat-linux-course/04-web-server

Software in this lesson:

- in d:\linux course\Installation Media\CentOS-6.4-i386-bin-DVD1.iso ( ~ 3.4G)

- in d:\linux course\Installation Media\CentOS-6.4-i386-netinstall.iso ( ~ 200M)

- Installed CoreFtp Client to upload the installation media on the server

Notes:

Make sure to stop the firewall ( service iptables stop)