04 Administering users and groups

Ky leksion ilustron si te shtojme, te fshijme dhe te administrojme perdoruesit dhe grupet nepermjet nderfaqes grafike dhe nderfaqes tekstuale.

Perdoruesit dhe grupet

Llogarite e perdoruesve ( User Accounts) ofrojne mekanizmin per te autentikuar perdoruesit ne sistem dhe per ti autorizuar ato me tej per veprime ne sistem si per shembull per te drejten e leximit apote shkrimit te nje skedari.

Pervec llogarive qe perdoren nga perdoruesit e sistemit ka edhe lloogari perdoruesish ( user accounts ) te cilat perdoren per te autentikuar sherbime ose programe te instaluara ne sistem me synim qe te percaktohet niveli i autorizimit per to.

Cdo llogari perdoruesi identifikohet nga nje numer unik ( user_id )

Gjithashtu perdoruesit mund te grupohen ne grupe te cilat perfaqesohen ne sistem me Llogarite e grupeve ( Group Accounts).

Grupi i perdoruesve ne grupe lehteson autorizimin e tyre per veprime te ndryshme ne sistem si per shembull per te drejtat e hapjes se skedareve apo dosjeve.

Cdo llogari grupi identifikohet nga nje numer unik ( grou_id).

Ne menyre te vecante perdoruesit dhe grupet jane nje mekanizem i mire per te kontrolluar aksesin tek skedaret.

Per cdo skedare percaktohen te drejtat ne nemyre specifike per perdoruesin qe e krijoi ( perdoruesin pronar) per grupin qe e zoteron kete skedar dhe per te gjithe perdoruesit e tjere.

Vetem pronari ose administratori i sistemit ( root) mund te ndryshoje pronesine e skedareve ose dosjeve.

Gjithashtu eshte e mundur qe te percaktohen te drejta mbi sekdaret per perdorues apo grupe te ndryshme ne menyre me te detajuar nepemjet listave te aksesit ( Access Lists ).

Per cdo perdorues te ri Redhat krijon nje grup me te njejtin emer qe quhet grupi privat i atij perdoruesi.

Si rregull i vetmi anetar i nje grupi privat eshte perdoruesi me te njejtin emer me te.

Shadow Passwords

Fjalekalimet Hije

Ne nje ambjent me shume perdorues eshte e nevojshme qe te perdorim fjalekalimit hije qe mundeson nga paketa shadow-utils per te rritur sigurine. Per kete arsye fjalekalimet hije aktivizohen si default.

Fjalekalimet hije kane disa avantazhe per kundrejt mekanizmit te vjeter te ruajtjes se fjalekalimeve ne /etc/passwords:

1

Fjalekalimet e enkriptuara te perdoruesve nuk ruhen ne skedarin /etc/passwd i cili duhet te jete i lexueshemng ate gjithe perdoruesit, pasi aty ruhet konfigurimi i llogarise se tyre ne skedarin /etc/shadow qe mund te lezohet vetem nga administratori i sistemit:

Vini re te drejtat mbi skedarin /etc/passwd:

[root@localhost student]# ls /etc/passwd -l

-rw-r--r-- 1 root root 1486 Jan 13 08:58 /etc/passwd

Vini re te drejrat e skedarit /etc/shadow

[root@localhost student]# ls /etc/shadow -l

---------- 1 root root 845 Jan 13 08:58 /etc/shadow

[root@localhost student]#

2

Fjalekalimet hije ruajne informacion mbi moshen e fjalekalimit

3

Fjalekalimet hije lejojne konfigurime ne skedarin etc/login.defs qe forcojne rregullat e sigurise.

Programi grafik User Manager

Programi grafik User Manager ofron funksionalitet e nevojshme per administrimin e perdoruesve duke perfshire:

shtimin e modifikimin dhe fshirjen e perdoruesve.

Per te hapur programin User Manager tek menuja kryesore klikojme ne :

System → Administration → Users and Groups

ose e therrasim ate nga terminali nepermjet

system -config-users

{klikoni mbi foton per ta zmadhuar}

Si rregull User Manager nuk i shfaq llogarite e perdoruesve qe perdor sistemi.

Nese duam di shohim edhe keto account mund te ndryshojme konfigurimin tek Edit -> Preferences

PRAKTIKE:

Krijimi i perdoruesve ne disa sherbime i jep menjehere atyre akses ne sistem nepermjet ketyre sherbimeve. Ndaj duhet te kujdesemi ne menyre te vecante per keto sherbime.

Shembull i zakonshem eshte serveri ftp.

Nese krijojme nje llogari perdoruesi atehere ai ka akses tek dosja e tij home nepermjet nje klienti ftp nese nuk kemi bere konfigurime shtese.

Gjithashtu nese duhet te krijojeme perdorues vetem per kete sherbim duhet te kujdesemi qe te heqim shell e perdoruesit ne /etc/passwd duke e zevendesuar /bin/bash me /sbin/nologin.

Administrimi i perdoruesve nepermjet komandave

Menyra me e thjeshte per te administruar perdoruesit e sistemit eshte nepermjet programit grafik User Manager.

Megjithate nese preferoni linjen e komandave mund te shtoni apo modifikoni perdorues nepermjet komandave:

Per te shtuar nje perdorues perdorim komanden useradd.

Per ti vendosur nje fjalekalim perdoruesit perdorim komanden passwd user

Komanda useadd mund te marre parametra qe percaktojne opsionet e krijimit te nje llogarie perdoruesi:

{klikoni mbi foton per ta zmadhuar}

Per shembull:

Pershkrim i procesit te krijimit te nje perdoruesi

Pavaresisht nese perdorim programin User Manager apo komanden useradd ndodhin disa hapa qe shtojne te dhenat e perdoruesit ne skedare.

Kur ekzekutojme komanden useradd user1 ndodhin veprimet e meposhtme:

1 Shtohet nje rresht ne skedarin /etc/passwd

[root@localhost student]# cat /etc/passwd | grep user1

user1:x:501:501::/home/user1:/bin/bash

[root@localhost student]#

Pershkrimi i rreshtit ne /etc/passwd

2 Shtohet nje rresht ne skedarin /etc/shadow

[root@localhost student]# cat /etc/shadow | grep user

user1:$1$wD9tXph8$QXcx0MBSBmKHY9iMrzGsD0:16126:0:99999:7:::

user2:!!:16126:0:99999:7:::

[root@localhost student]#

Pershkrimi i rreshtit ne /etc/shadow

3 Shtohet nje rresht ne /etc/group me emrin user1

[root@localhost student]# cat /etc/group | grep user1

user1:x:501:

[root@localhost student]#

x ne rreshtin e grupit tregon qe sistemi perdor "shadow group passwords".

4 Shtohet nje rresht ene /etc/gshadow per grupin user1

[root@localhost student]# cat /etc/gshadow | grep user1

user1:!::user1,student,user2,user3,user4

[root@localhost student]#

  • Group name — Emri i grupit.

  • Encrypted password — Fjalekalimi i grupit

    • Nese eshte vendosur nje fjalekalim perdoruesit mund ti bashkengjiten kerij grupi duke vendosur fjalekalimin nepermjet komandes newgrp.

    • Nese vlera eshte !, atehere perdoruesit nuk lejohen ti bashkohen ketij grupi nepermjet komandes newgrp .

  • Group administrators — Anetaret e grupit qe listohen ketu (te ndare ne presje) mund te shtojne ise te heqin anetare te tjere ne grup.

  • Group members — Perdoruesit qe jane anetare te ketij grupi (te ndare me presje).

5 Krijohet nje dosje /home/user2 pronar i te ciles esht perdoruesi user1

[root@localhost student]# ls /home/ -l

total 36

drwx------. 2 root root 16384 Jan 2 07:58 lost+found

drwxrwxrwx. 32 student student 4096 Feb 25 03:14 student

drwx------ 25 user1 user1 4096 Feb 25 02:56 user1

drwx------ 4 user2 user2 4096 Feb 25 03:28 user2

drwx------ 4 user3 user3 4096 Feb 25 03:28 user3

drwx------ 4 user4 user4 4096 Feb 25 03:28 user4

[root@localhost student]#

6 Permbatja e dosjes /etc/skel kopjohet ne dosjen /home/user2

[root@localhost student]# ls /home/user2

[root@localhost student]# ls /etc/skel

[root@localhost student]#

Ne shembullin tone dosja /etc/skel eshte bosh per kete arsy dosja /home/user2 eshte bosh