09 - Ngarkimi dhe Shkarkimi i skedareve

Ne kete leksion

Ngarkimi i skedareve ne server

lifeupload.php

<html>

<head>

<title>File upload</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

</head>

<body>

<form action="upload.php" enctype="multipart/form-data"

method="post" name="form1">

<input name="f1" type="file" size="50"><br>

<input name="f2" type="file" size="50"><br>

<input type="submit" value="ngargo" name="submit">

</form>

</body>

</html>

Nese duam ta limitojme perdoruesin ne llojin e file-it qe do te ngarkoje mjafton te shtojme

tek forma atributin : accept="image/*" ose me teper te shtohet : accept='image/*|audio/*|video/*'.

Nese duam nje format konkret shtojme:

accept="application/pdf"

updload.php

<?php

echo '<p>';

echo "Upload: " . $_FILES["f1"]["name"] . "<br>";

echo "Type: " . $_FILES["f1"]["type"] . "<br>";

echo "Size: " . ($_FILES["f1"]["size"] / 1024) . " kB<br>";

echo "Stored in: " . $_FILES["f1"]["tmp_name"];

echo '</p>';

echo '<p>';

echo "Upload: " . $_FILES["f2"]["name"] . "<br>";

echo "Type: " . $_FILES["f2"]["type"] . "<br>";

echo "Size: " . ($_FILES["f2"]["size"] / 1024) . " kB<br>";

echo "Stored in: " . $_FILES["f2"]["tmp_name"];

echo '</p>';

$emri1="images/".$_FILES["f1"]["name"];

$emri2="images/".$_FILES["f2"]["name"];

move_uploaded_file($_FILES["f1"]["tmp_name"],$emri1);

move_uploaded_file($_FILES["f2"]["tmp_name"],$emri2);

echo "<p>skedaret u ngarkuan</p>";

echo "<p><a href='".$emri1."'>

<img src='".$emri1."' width='400'></a></p>";


echo "<p><a href='".$emri2."'>

<img src='".$emri2."' width='400'></a></p>";

?>

Shkarkimi i skedareve ne menyre te kontrolluar

<?php

$file=fopen('d:\\audio.mp3','r') or exit('nuk e hap dot skedarin');

header('Content-Type:audio/mp3');

header("Content-Disposition: attachment; filename=mp.mp3;" );

while(!feof($file))

{

$char=fgetc($file);

echo $char;

}

fclose($file);

?>