02- Modeli i ofrimit te sherbimit

.

Hyrje

Perparesi: Mbulimi me i mire i territorit me sherbime

Sfida: Garantimi i Ofrimit te sherbimeve

Modeli i zyrave te integruara me nje ndalese ne Bashki

"Qytetari paraqitet vetem ne sportel"

Organizimi i burimeve njerezore

Parimi baze i organizimit te punes per venien ne zbatim te modelit te zyrave me nje ndalese

Sipas Ligjit Nr. 13/2016, “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë”;

"Sportelet e shërbimit" janë; sportelet fizike dhe elektronike, ku personat depozitojnë kërkesën e tyre për të marrë një shërbim publik të caktuar dhe përmes të cilave realizohet ofrimi i shërbimit si funksion i ndarë nga zyrat përgjegjëse të shërbimit."

"Zyra përgjegjëse e shërbimit" është struktura pranë ofruesit të shërbimit, e cila është e ngarkuar për të shqyrtuar kërkesat për shërbim që vijnë nga sportelet e shërbimit dhe nga pikat e shërbimit me një ndalesë.

Fazat e punes ne trajtimin e sherbimeve

Regjistrimi (protokollimi i kerkesave)

Elementet baze per ofrimin e sherbimeve nepermjet modelit te zyrave me nje ndalese

  • Formulari i aplikimit

  • Formular; Dokumentat e aplikimit

  • Formular përgjigje për kërkesën (miratimi, refuzimi, plotësim dokumentacioni)

  • Formular: Fatura për shërbim

  • Formular dorëzimi

  • Kartela shoqëruese e praktikës