Exercices

Ushtrim 1

Te afishojme per cdo punonjes sa ka qene numri i porosive qe ka trajtuar si me poshte:

zgjidhje

select

e.EmployeeID as kodi,

e.FirstName as Emri,

e.LastName as Mbiemri,

count(OrderID) as Porosi

from Orders o join Employees e

on o.EmployeeID=e.EmployeeID

group by e.EmployeeID,e.FirstName,e.LastName

Ushtrim 2

Te afishojme per cdo kompani klient ( emri i kompanise) sa ka qene numri i porosive qe ka bere si me poshte:

Kodi

ALFKI

Klienti

Albanian Finance Group

Porosi

100

zgjidhje

select c.CustomerID as Kodi,

c.CompanyName as Klienti,

COUNT(o.OrderID) as Porosi

from

Orders o join customers c

on o.CustomerID=c.CustomerID

group by c.CustomerID,c.CompanyName

Ushtrim 3

Per cdo kategori produkti afishoni kodin, emrin e kategorise dhe numrin e llojeve te produkteve qe ka ajo kategori.

Kodi

1

Emertimi

Beverages

Produkte

15

Zgjidhje

select c.CategoryID as kodi,

c.CategoryName as emertimi,

count(ProductID) as produkte

from Products p join Categories c

on p.CategoryID=c.CategoryID

group by c.CategoryID,c.CategoryName

Ushtrim 4

Per cdo kategori produkti afishoni kodin, emrin e kategorise dhe cmimi mesatar te produkteve qe ka ajo kategori.

Kodi

1

Emertimi

Beverages

Cmimi mesatar

15.12

zgjidhje

select c.CategoryID,

c.CategoryName,

avg(UnitPrice) as Cmimimesatar

from Products p join Categories c

on p.CategoryID=c.CategoryID

group by c.CategoryID,c.CategoryName

Ushtrim 5

Per cdo kategori produkti afishoni kodin, emrin e kategorise, numrin e llojeve te produkteve dhe cmimin mesatar te produkteve qe ka ajo kategori.

Zgjidhje

select c.CategoryID,

c.CategoryName,

COUNT(p.ProductID) as produkte,

avg(UnitPrice) as Cmimimesatar

from Products p join Categories c

on p.CategoryID=c.CategoryID

group by c.CategoryID,c.CategoryName

Ushtrim 6

Per cdo kategori produkti afishoni kodin, emrin e kategorise, numrin e llojeve te produkteve dhe cmimin mesatar te produkteve qe ka ajo kategori dhe sasine ne stok per te gjithe produktet e kategorise

Zgjidhje

select c.CategoryID,

c.CategoryName,

COUNT(p.ProductID) as produkte,

avg(UnitPrice) as Cmimimesatar,

SUM(UnitsInStock) as Gjendje

from Products p join Categories c

on p.CategoryID=c.CategoryID

group by c.CategoryID,c.CategoryName

Ushtrim 7

Per cdo kategori produkti afishoni kodin, emrin e kategorise, numrin e llojeve te produkteve dhe cmimin mesatar, minimal, maksimal te produkteve qe ka ajo kategori dhe sasine ne stok per te gjithe produktet e kategorise

Zgjidhje

select c.CategoryID,

c.CategoryName,

COUNT(p.ProductID) as produkte,

avg(UnitPrice) as Cmimimesatar,

MIN(Unitprice) as CmimiMin,

MAX(UnitPrice) as CmimiMax,

SUM(UnitsInStock) as Gjendje

from Products p join Categories c

on p.CategoryID=c.CategoryID

group by c.CategoryID,c.CategoryName