Interconnecting Cisco Network Devices 1 (ICND1)

Pershkrim i kursit

Trajnimi 100-101; Interconnecting Cisco Networking Devices, Pjesa 1 (ICND1) është trajnimi i cili lidhet me çertifikimin Cisco Certified Entry Network Technician (CCENT), i cili u mundëson kanditatëve arritjen e nivelit-ASSOCIATE.

Trajnimi i ofron kanditatit qe merrë pjesë në trajnim njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të instaluar, konfiguruar, si dhe për të realizuar troubleshoot te rrjeteve të përmasave mesatare të pajisur me router dhe switch, duke perfshirë implementimin dhe verifikimin e lidhjeve remote në një WAN. Gjatë trajnimit kanditati njihet me koncepte, terminologji, çështje të sigurisë , hyrje në rrjetat wireless, performancë, etj.

Kohezgjatja e kursit

Kursi eshte i organizuar ne 24 ore mesimore dhe zhvillohet ne nje periudhe 1-2 Muaj.

Zhvillohet dy deri ne tre here ne jave,me nga dy ore, kryesisht ne oraret e pasdites.

Organizimi i kursit

Kursi zhvillohet ne laborator dhe eshte i orientuar nga praktika.

Zhillohet me nje numer te kufizuar pjesemarresish, ku secili punon ne nje kompjuter te vetem.

Leksionet e trajnimit jane edhe on-line.

Certifikimi

 • ICT Education

Provim nr

 • 100 - 101

Programi i kursit

Module 1: Networking Basics

1.Overview

2.Objectives

3.Network Types

 • Personal Area Networks

 • Local Area Networks

 • Metropolitan Area Networks

 • Wide Area Networks

4.Understanding WAN Technologies

 • The Public Switched Telephone Network

 • Leased Lines

 • Frame Relay

 • Asynchronous Transfer Mode

 • Digital Subscriber Line

 • Cable

5.Network Topologies

 • Bus Topology

 • Ring Topology

 • Dual-Ring Topology

 • Star Topology

 • Extended Star Topology

 • Full-Mesh Topology

 • Partial-Mesh Topology

 • Physical vs. Logical Topologies

6.Network Devices

 • Hubs

 • Bridges

 • Switches

 • Routers

 • Servers

 • Hosts

 • Printers

7.Physical Media

 • Copper Cables

 • Connecting UTP with RJ-45

 • Understanding Straight-through and Crossover Cables

 • Fiber-Optic Cables

 • Radio Frequency

Module 2: Networking Models

1.Overview

2.Objectives

3.The OSI Model

 • Application Layer

 • Presentation Layer

 • Session Layer

 • Transport Layer

 • Network Layer

 • Data Link Layer

 • Physical Layer

4.Using the OSI Model to Troubleshoot Networks

 • Understanding the Bottom Up Troubleshooting Technique

 • Understanding the Top Down Troubleshooting Technique

 • Understanding the Divide and Conquer Troubleshooting Technique

5.TCP/IP Model

 • Application Layer

 • Transport Layer

 • Internet Layer

 • Network Access Layer

6.Network Model Comparison

7.Cisco Hierarchical Network Design Model

 • Core Layer

 • Distribution Layer

 • Access Layer

Module 3: Network Addressing

1.Overview

2.Objectives

3.Layer 2 Addressing

 • Ethernet Overview

 • MAC Address

4.Layer 3 Addressing

 • IPv4 Overview

 • Binary Overview

 • Dotted Decimal Overview

 • Converting from Binary to Decimal

 • Converting from Decimal to Binary Classful Networks

 • Classless Networks

 • Subnetting

Subnetting and Route Summarization

 • Automatic IP Address Confi guration

 • Understanding the Differences Between IPv4 and IPv6

 • Understanding IPv6 Address Composition

 • Abbreviating IPv6 Addresses

 • Understanding IPv6 Prefi xes

 • Understanding IPv6 Address Types

 • Understanding Global Unicast Addresses and Route Aggregation

 • Understanding EUI-64 Interface IDs

 • Understanding Stateful and Stateless Address Confi guration

 • Using IPv6 in an IPv4 World

 • Dual Stack

 • Network Address Translation-Protocol Translation

 • Tunneling

5.Layer 4 Addressing

 • User Datagram Protocol

 • Transmission Control Protocol

6.Review Question

7.Lab Exercises

Module 4: Packet Delivery

1.Overview

2.Objectives

3.Devices in the Packet Delivery Process

 • Hubs

 • Switches

 • Routers

 • Gateways

 • Hosts

4.The Flow of Data

 • Protocol Data Units and Service Data Units

 • Intra-layer Communication

 • Inter-layer Communication

5.The Packet Delivery Process in Action

 • Application Layer

 • Transport Layer

 • User Datagram Protocol

 • Transmission Control Protocol

 • The TCP Three-Way Handshake

 • Windowing

 • Sliding Windowing

 • Internet Layer

 • The Protocol Field

 • Address Resolution Protocol

 • Network Access Layer

6.Host-to-Host Packet Delivery Example

7.Review Question

Module 5: Device Management

1.Overview

2.Objectives

3.Accessing Cisco Devices

 • Console Access

 • AUX Port Access

 • vty Access

 • Telnet

 • Secure Shell

4.IOS Overview

a.Device Modes

 • User EXEC Mode

 • Privileged EXEC Mode

 • Global Confi guration Mode

 • Interface Configuration Mode

 • Line Confi guration Mode

 • Router Confi guration Mode

b.CLI Features

 • Context-sensitive Help

 • Command History

 • Syntax Verifi cation

 • Abbreviated Entry

 • Enhanced Editing

5.Understanding the IOS Boot Process

 • Loading IOS Images

 • Changing the IOS Image Load Location

 • Using the Configuration Register

 • Handling IOS Load Errors

 • Upgrading IOS

 • Troubleshooting IOS Upgrades

6.Initial Device Setup

 • Automated Setup

 • Manual Setup

7.Managing Configuration Files

8.Cisco Discovery Protocol

 • The show cdp neighbors Command

 • The show cdp neighbors detail Command

 • The show cdp entry Command

 • Disabling CDP

9.Using IOS to Troubleshoot Networks

 • Understanding show Commands

 • Understanding debug Commands

 • Understanding the ping Command

 • Understanding the traceroute Command

10.Review Question

11.Lab Exercises

Module 6: Network Security Basics

1.Overview

2.Objectives

3.Adversaries

 • Goals and Motivations

4.Classes of Attacks

5.Common Threats

a.Physical Threats

 • Electrical Threats

 • Hardware Threats

 • Environmental Threats

 • Administrative Threats

b.Reconnaissance Attacks

 • Packet Sniffi ng

 • Ping Sweeps

 • Port Scans

c.Access Attacks

 • Password Attacks

 • Buffer Overfl ow Attacks

6.Protecting Assets

7.Securing Cisco Devices

a.Warning Banners

 • Login Banners

 • MOTD Banners

 • EXEC Banners

b.Securing Access

 • Requiring Authentication

 • Confi guring User Names and Passwords

 • Forcing SSH Access

 • Configuring an Enable Password

8.Review Question

9.Lab Exercises

Module 7: Advanced Network Security with ACLs

1.Overview

2.Objectives

3.Understanding ACLs

4.Understanding Wildcard Masks

5.Configuring Standard ACLs

6.Configuring Extended ACLs

7.Understanding ACL Sequencing

8.Applying ACLs to an Interface

9.Verifying and Troubleshooting ACLs

10.Understanding Advanced ACLs

 • Time-based ACLs

 • Dynamic ACLs (lock and key)

 • Reflexive ACLs

11.Configuring ACLs to Control Router Access

12.Other Uses for ACLs

13.Review Question

14.Lab Exercises

Module 8: Switches

1.Overview

2.Objectives

3.Benefi ts of Switches

4.Physical Attributes of Switches

Switch LEDs

Switch Port Types

 • Ethernet

 • Console

5.Switching Modes

 • Store-and-Forward Switching

 • Cut-through Switching

 • Adaptive Cut-through Switching

 • FragmentFree Switching

6.Switch Interface Configuration

 • Configuring Interface Duplex

 • Configuring Interface Speed

 • Verifying Switch Configuration

 • The show interfaces Command

 • The show running-config Command

Troubleshooting Switches

 • Excessive Noise

 • Collisions

 • Late Collisions

 • Duplex Mismatch

 • Speed Mismatch

 • Broadcast Storms

7.Basic Switch Security

 • Disabling Unused Ports

 • Configuring Port Security

8.Spanning Tree Protocol

9.Review Question

10.Lab Exercises

Module 9: Advanced Switching Concepts

1.Overview

2.Objectives

3.VLAN Overview

 • What Do VLANs Do?

4.IP Addressing Using VLANs

5.Creating and Configuring VLANs

6.Verifying VLANs

7.Access Ports

8.Configuring Access Ports

9.Verifying VLAN Membership

10.Trunk Ports

 • Trunk Encapsulation Methods

11.Configuring Trunk Ports

12.Verifying Port Configuration

 • Verifying Access Ports

 • Verifying Trunk Ports

13.Understanding and Configuring DTP

14.Understanding and Configuring VTP

 • VTP Domains

 • VTP Version

 • VTP Modes

 • VTP Operation

 • VTP Pruning

15.Verifying VTP

16.Understanding InterVLAN Routing

17.Configuring InterVLAN Routing

18.Troubleshooting VLANs and InterVLAN Routing

19.Review Question

20.Lab Exercises

Module 10: Routers

1.Overview

2.Objectives

3.Router Benefits

 • Layer 3 Forwarding

 • Broadcast Domains

4.Common Router Features

 • Modularity

 • Number of Physical Ports

 • Routed Ports

 • Supplemental Ports

 • Compact Flash Storage

5.Configuring Router Interfaces

a.Interface Overview

 • Modular Routers

 • Expansion Modules

b.Configuring a LAN Interface

 • Configuring an Ethernet Interface

 • Verifying an Ethernet Interface

 • Troubleshooting an Ethernet Interface

c.Configuring a WAN Interface

 • Common WAN Encapsulation Protocols

 • High-level Data Link Control

 • Point-to-Point Protocol

 • Configuring a Serial Interface

 • Verifying a Serial Interface

 • Troubleshooting a Serial Interface

 • Configuring a PPP Interface

6.Understanding the Routing Process

7.Route Types

a.Directly Connected Routes

 • Verifying a Directly Connected Route

b.Static Routes

 • Configuring a Static Route

 • Verifying a Static Route

c.Dynamic Routes

 • Routing Metrics

 • Administrative Distance

d.Default Routes

 • Configuring a Default Route

 • Verifying a Default Route

8.Review Question

9.Lab Exercises

Module 11: Advanced Routing Concepts

1.Overview

2.Objectives

3.Dynamic Routing Protocols

4.Interior or Exterior Routing Protocols

5.Common Routing Protocols

6.Classful or Classless Routing Protocols

7.Distance-Vector or Link-State Routing Protocols

a.Distance-Vector Protocols

 • Learning Distance-Vector Routes

 • Updating Distance-Vector Routes

b.Link-State Protocols

 • Learning Link-State Routes

8.Understanding OSPF

9.Understanding OSPF Areas

10.Configuring OSPF

 • Configuring Single-Area OSPF

11.Verifying OSPF

12.Understanding OSPF Adjacencies

13.Verifying OSPF Adjacencies

14.Troubleshooting OSPF Adjacencies

15.Verifying OSPF Neighbors and Link States

16.Understanding OSPFv3

17.Configuring OSPFv3

 • Configuring Areas in OSPFv3

18.Verifying OSPFv3

19.Verifying OSPFv3 Adjacencies

20.Review Question

21.Lab Exercises

Module 12: Basic Network Services

1.Overview

2.Objectives

3.Understanding DNS

4.Configuring a DNS Client

5.Configuring a DNS Server

6.Understanding DHCP

 • DHCP Discover

 • DHCP Offer

 • DHCP Request

 • DHCP Acknowledgment

7.Configuring a DHCP Client

8.Configuring a DHCP Server

9.Configuring DHCP Server Options

10.Understanding NTP

11.Configuring an NTP Client

12.Configuring an NTP Server

13.Verifying NTP

14.Understanding NAT/PAT

 • NAT Methods

 • NAT/PAT Address Terminology

15.NAT Translation Methods

 • Static NAT

 • Dynamic NAT

 • Port Address Translation

16.Configuring Interfaces for NAT/PAT

17.Configuring Static NAT

18.Configuring Dynamic NAT

19.Configuring PAT

20.Review Question

21.Lab Exercise

ICT Education Newsletter