Interconnecting Cisco Network Devices 2 (ICND2)

ICT Education Newsletter

Pershkrim i kursit

Kursi i Cisco /ICND2 i jep kandidatit qe mer pjese ne kete kurs aftesine per te instaluar, konfiguruar, operuar dhe per te realizuar troubleshoot te rrjeteve te permasave mesatare.

Ceshtjet qe perfshihen

  • Vlsm dhe adresimi i Ipv6.

  • Verifikimi dhe troubleshooting i Vlans.

  • Percaktimi i Ip te ruterit.

  • Menaxhimi i trafikut Ip me access list, Nat dhe DHCP.

  • Stabilizimi i lidhjeve point- point dhe stabilizimi i lidhjeve Frame Relay.

Njohuri paraprake

Ky kurs ka nevoje per njohurite paraprake te kursit Interconnecting Cisco Network Devices 1

Kohezgjatja e kursit

Kursi eshte i organizuar ne 24 ore mesimore dhe zhvillohet ne nje periudhe 1-2 Muaj.

Zhvillohet dy deri ne tre here ne jave,me nga dy ore, kryesisht ne oraret e pasdites.

Organizimi i kursit

Kursi zhvillohet ne laborator dhe eshte i orientuar nga praktika.

Zhillohet me nje numer te kufizuar pjesemarresish, ku secili punon ne nje kompjuter te vetem.

Leksionet e trajnimit jane edhe on-line.

Certifikimi

  • ICT Education

Provim nr

  • 200 - 101

Programi i kursit

Module 1: Cisco Device Management

1. Overview

2. Objectives

3. Understanding the IOS Boot Process

4. Loading IOS Images

5. Changing the IOS Image Load Location

6. Upgrading IOS

Troubleshooting IOS Upgrades

7. Understanding and Modifying the Confi guration Register

8. Using the Configuration Register for Password Recovery

9. Managing Configuration Files

10. Managing Licensing

11. Using SNMP to Manage Licenses

12. Review Question

13. Lab Exercises

Module 2: Troubleshooting and Data Collection

1. Overview

2. Objectives

3. Understanding the Systematic Approach

4. Understanding Troubleshooting Techniques

a. Understanding the OSI Model

b. Implementing the OSI Techniques

The Bottom Up Troubleshooting Technique

The Top Down Troubleshooting Technique

The Divide and Conquer Troubleshooting Technique

c. Implementing the Non-OSI Techniques

The Follow the Path Troubleshooting Technique

The Move the Problem Troubleshooting Technique

The Spot the Difference Troubleshooting Technique

5. Understanding show Commands

6. Understanding debug Commands

7. Understanding Syslog

Configuring Log Severity Levels

8. Understanding the ping Command

9. Understanding the traceroute Command

10. Understanding SNMP

11. Configuring SNMP

12. Understanding NetFlow

13. Using NetFlow Data

14. Configuring NetFlow

15. Verifying NetFlow

16. Analyzing NetFlow Data

17. Solving Common Network Problems

18. Troubleshooting Connectivity

19. Troubleshooting Physical Layer Connectivity

20. Troubleshooting Data Link Layer Connectivity

21. Troubleshooting Network Layer Connectivity

Network Addressing

IPv4 Connectivity

IPv6 Connectivity

Path Selection

InterVLAN Routing

22. Troubleshooting Beyond Layer 3

23. Troubleshooting Layer 4

Using Telnet to Troubleshoot Layer 4

Resolving Layer 4 Connectivity

24. Troubleshooting Beyond Layer 4

25. Review Question

26. Lab Exercises

Module 3: Network Addressing

1. Overview

2. Objectives

3. Understanding IPv4 Subnets

4. Understanding IPv4 Subnetting

5. Understanding VLSMs

6. Understanding IPv6 Addressing

IPv6 Address Composition

IPv6 Address Prefi xes

IPv6 Address Types

IPv6 Address Confi guration

EUI-64 Interface IDs

7. Review Question

8. Lab Exercises

Module 4: VLANs and Trunking

1. Overview

2. Objectives

3. What Do VLANs Do?

4. Creating and Configuring VLANs

5. Verifying VLANs

6. Configuring Access Ports

7. Verifying VLAN Membership

8. Understanding Trunk Ports

9. Configuring Trunk Ports

10. Verifying Trunk Ports

11. Understanding and Configuring DTP

12. Common VLAN and Trunk Problems

13. Review Question

14. Lab Exercises

Module 5: Spanning Tree Protocol

1. Overview

2. Objectives

3. Understanding STP

4. Root Switch Election

Verifying the Root Switch

5. Path Costs

6. Determining Port Roles

Root Port

Designated Port

7. STP Port States

8. STP Timers

9. Understanding RSTP

Differences Between STP and RSTP

Understanding RSTP Port States

RSTP Alternate and Backup Port Roles

10. Understanding Cisco Implementations of STP

Per-VLAN Spanning Tree Plus

PVST+ Bridge IDs

Per-VLAN Rapid Spanning Tree Plus

Multiple Spanning Tree Protocol

11. Cisco Enhancements to ST

PortFast

BPDU Guard

Loop Guard

Root Guard

12. Review Question

13. Lab Exercises

Module 6: Advanced Switch Redundancy

1. Overview

2. Objectives

3. Understanding EtherChannel

4. Understanding EtherChannel Protocols

Understanding PAgP and LACP Modes

The On Mode

PAgP Modes

LACP Modes

5. Configuring EtherChannel

6. Configuring PAgP EtherChannel

7. Configuring LACP EtherChannel

8. Understanding EtherChannel’s Effects on STP

9. Verifying EtherChannel

10. Troubleshooting EtherChannel

Aggregation Protocol Mismatches

Bundle Confi guration Mismatches

11. Understanding Gateway Redundancy

12. Understanding HSRP

13. Configuring HSRP

Configuring Preemption and Interface Tracking

Configuring Multigroup HSRP

14. Verifying HSRP

15. Understanding GLBP

16. Configuring GLBP

17. Configuring GLBP Options

18. Verifying GLBP

19. Review Question

20. Lab Exercises

Module 7: Switches

1. Overview

2. Objectives

3. Establishing Written Security Policies

4. Securing Access

Restricting Physical Access to the Switch

Creating Secure Passwords for Console and Remote Access

Configuring ACLs to Control Remote Access

Creating a Secure Password for Privileged EXEC Mode Access

Encrypting Passwords on the Switch

Securing, Disabling, or Replacing Vulnerable Services

Configuring Warning Banners

5. Securing Switch Ports

Disabling Unused Ports

Securing Trunk and Access Ports

Restricting Ports by Client MAC Address

Verifying Port Security

Understanding 802.1X Port-based Authentication

How 802.1X Port-based Authentication Works

Configuring 802.1X Port-based Authentication

6. Securing VLAN 1

7. Securing Spanning Tree Protocol

Configuring Root Guard

Configuring BPDU Guard

Logging

Configuring Accurate Time

Configuring Log Severity Levels

Configuring and Using a Logging Server

8. Review Question

9. Lab Exercises

Module 8: Routing Fundamentals

1. Overview

2. Objectives

3. Understanding Router Path Selection

4. Understanding Static Routes

5. Understanding Dynamic Routes

6. Understanding Administrative Distance

7. Understanding Routing Metrics

8. Understanding Autonomous Systems

9. Understanding Routing Protocols

10. Understanding the Types of IGPs

11. Understanding Distance-Vector Routing Protocols

Learning Distance-Vector Routes

Updating Distance-Vector Routes

12. Preventing Distance-Vector Problems

Understanding the Counting to Infinity Problem

Understanding Maximum Counts

Understanding Routing Loops

Preventing Routing Loops

13. Understanding Link-State Routing Protocols

14. Understanding Link-State Relationships

15. Understanding the LSDB

16. Learning Link-State Routes

17. Review Question

18. Lab Exercises

Module 9: OSPF Configuration

1. Overview

2. Objectives

3. Understanding OSPF

4. Understanding OSPF Areas

Understanding Nonbackbone Areas

Understanding Single-Area and Multiarea Confi gurations

5. Understanding OSPF Router Roles

Autonomous System Boundary Routers

Area Border Routers

Backbone and Nonbackbone Routers

6. Configuring OSPF

Configuring Single-Area OSPFv2

Configuring Multiarea OSPFv2

Configuring Areas in OSPFv3

7. Verifying OSPF

8. Understanding OSPF Router IDs

9. Understanding OSPF Adjacencies

10. Understanding DR and BDR Elections

11. Understanding the LSDB

12. Verifying OSPF Adjacencies

13. Verifying OSPF Link States

14. Troubleshooting OSPF Adjacencies

15. Using Cost to Load Balance OSPF

16. Review Question

17. Lab Exercises

Module 10: EIGRP Configuration

1. Overview

2. Objectives

3. Understanding EIGRP

a. Choosing Between OSPF and EIGRP

4. Understanding EIGRP Adjacencies

a. Configuring Hello and Hold Timers

5. Understanding EIGRP Path Selection

Understanding Advertised Distance and Feasible Distance

Understanding EIGRP Tables

6. Configuring EIGRP

7. Verifying and Troubleshooting EIGRP

8. Understanding EIGRP Load Balancing

a. Using Variance to Load Balance EIGRP

9. Understanding EIGRP Route Summarization

10. Review Question

11. Lab Exercises

Module 11: PPP WANs

1. Overview

2. Objectives

3. Implementing PPP

4. Establishing PPP Links

5. Configuring PPP on a Router Interface

6. Configuring PPP Authentication

Configuring Router Host Names, User Names, and Passwords

Configuring PAP Authentication

Configuring CHAP Authentication

Configuring PAP and CHAP on the Same Interface

7. Review Question

8. Lab Exercises

Module 12: Frame Relay WANs

1. Overview

2. Objectives

3. Connecting to a Frame Relay Network

4. Understanding Frame Relay Packets

5. Understanding Virtual Circuits

6. Enabling Frame Relay

7. Understanding Frame Relay Topologies

Full-Mesh Topology

Partial-Mesh Topology

Hub-and-Spoke Topology

8. Working Around Split Horizon

9. Configuring Subinterfaces

Configuring Point-to-Point Frame Relay

Creating a Point-to-Point Subinterface

Configuring Multipoint Frame Relay

Creating a Multipoint Subinterface

10. Configuring Frame Relay Maps

Configuring Static Frame Relay Maps

Automatic Frame Relay Map Confi guration

11. Configuring LMI Signaling

12. Configuring Inverse ARP

13. Configuring DLCIs

14. Verifying Frame Relay Connections

Verifying the Frame Relay Encapsulation Type

Verifying the Frame Relay LMI Type

Verifying Frame Relay Mappings

Verifying Frame Relay DLCI Status

15. Performing a Loopback Test

16. Review Question

17. Lab Exercises

Module 13: Secure VPNs and Tunneling

1. Overview

2. Objectives

3. Understanding the Purpose of a VPN

4. The Two Types of VPNs

5. Understanding Site-to-Site VPNs

6. Understanding Remote Access VPNs

7. Understanding the IPSec Protocol

8. IPSec Encryption Methods

9. IPSec Data Integrity Methods

10. IPSec Authentication Methods

11. Understanding GRE Tunnels

12. Differences Between Secure VPNs and GRE Tunnels

13. Confi guring GRE Tunnels

14. Verifying GRE Tunnels

15. Review Question

16. Lab Exercises