Oracle

Oracle Database eshte nje nga sistemet e administrimit te bazave te te dhenave qe perdoret ne shume institucione financiare si : banka ,kompani sigurimi,institucione publike, institucione te kujdesit shendetesor etj.

Per Oracle Database 11G ka nje model certifikimi te ndare ne tre fusha:

  • Administrimi i bazes se te dhenave (Database Administration)

  • Zhvillimi i aplikimeve (Application Development)

  • Implementim (Implementation)

reference:http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad/db_pages.getpage?page_id=143

Certifikimet ne fushen e administrimit te bazes se te dhenave nisin me çertifikimin:

Oracle Database 11g Administrator Certified Associate

dhe vazhdojne me :

Oracle Database 11g Administrator Certified Professional

Dhe disa çertifikime te tjera Oracle :

http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad/db_pages.getpage?page_id=143

Per te marre titullin Oracle Database 11g Administrator Certified Associate

eshte e nevojshme te jepen dy provime:

  • 1Z0-051 Oracle Database 11g: SQL Fundamentals

  • 1Z0-052 Oracle Database 11 g:Administration 1

ICT Education ofron kurse trajnimi qe Ju ndihmojne te pergatiteni per keto provime.

Provimet mund te jepen online nepermjet Pearson Vue (http://www.vue.com/oracle/) .

ICT Education Newsletter