1Z0-052 Oracle Database 11g : Administration 1

Kohezgjatja e kursit

Kursi eshte i organizuar ne 24 ore mesimore dhe zhvillohet ne nje periudhe 1-2 Muaj.

Zhvillohet dy deri ne tre here ne jave,me nga dy ore, kryesisht ne oraret e pasdites.

Organizimi i kursit

Kursi zhvillohet ne laborator dhe eshte i orientuar nga praktika.

Zhillohet me nje numer te kufizuar pjesemarresish, ku secili punon ne nje kompjuter te vetem.

Leksionet e trajnimit jane edhe on-line.

Certifikimi

 • ICT Education

Provim nr

 • 1Z0-052

Programi i kursit

Module1: Exploring the Oracle Database Architecture

 • Explain the Memory Structures

 • Describe the Process Structures

 • Overview of Storage Structures

Module 2: Preparing the Database Environment

 • Identify the tools for Administering an Oracle Database

 • Plan an Oracle Database installation

 • Install the Oracle software by using Oracle Universal Installer (OUI)

Module 3: Creating an Oracle Database

 • Create a database by using the Database Configuration Assistant (DBCA)

Module 4: Managing the Oracle Instance

 • Setting database initialization parameters

 • Describe the stages of database startup and shutdown

 • Using alert log and trace files

 • Using data dictionary and dynamic performance views

Module 5: Configurin the Oracle Network Environment

 • Configure and Manage the Oracle Network

 • Using the Oracle Shared Server architecture

Module 6: Managing Database Storage Structures

 • Overview of tablespace and datafiles

 • Create and manage tablespaces

 • Space management in tablespaces

Module 7: Administering User Security

 • Create and manage database user accounts

 • Grant and revoke privileges

 • Create and manage roles

 • Create and manage profiles

Module 8 : Managing Data and Concurrency

 • Monitor and resolve locking conflicts

Module 9 : Managing Undo Data

 • Overview of Undo

 • Transactions and undo data

 • Managing undo

Module 10 : Implementing Oracle Database Security

 • Database Security and Principle of Least Privilege

 • Work with Standard Database Auditing

Module 11 :Database Maintenance

 • Use Automatic Memory Management

 • Use Memory Advisors

 • Troubleshoot invalid and unusable objects

Module 12 : Intelligent Infrastructure Enhancments

 • Use the Enterprise Manager Support Workbenxh

 • Managing Patches

Module 13: Backup and Recovery Concepts

 • Identify the types of failure that can occur in an Oracle Database.

 • Describe ways to tune instance recovery

 • Identify the importance of checkpoints,redo log files and archived log files

 • Overview of flash recovery area

 • Configure ARCHIVELOG mode

Module 14: Performing Database Backups

 • Create consistent database backups

 • Back up your database without shutting it down

 • Create incremental backups

 • Automate database backups

 • Manage backups, view backup reports and monitor the flash recovery area

Module 15: Performing Database Recovery

 • Overview of Data Recovery Advisor

 • Use Data Recovery Advisor to Perform Recovery (control file, Redo log file and Data file)

Module 16 : Moving Data

 • Use Data Pump Export and Import to move data between Oracle databases

 • Explain the general architecture of Oracle Data Pump

 • Describe and use methods to move data (Directory abjects,SQL* Loader,External Tables)