1ZO-051 Oracle Database 11g : SQL Fundamentals

Pershkrimi i kursit

Ky kurs eshte i destinuar per te gjithe ata persona qe duan te ndertojne aplikacione me nje database eficente, robuste dhe me cilesi te larte nepermjet Oracle Database.

Ky kurs sherben si pregatitje paraprake per ndjekjen e kursit 1ZO-044 ENU Oracle 11G PL SQL Programming.

Ju do te mesoni

 • Retrieving Data Using the SQL SELECT Statement

 • Restricting and Sorting Data

 • Using Single-Row Functions to Customize Output

 • Using Conversion Functions and Conditional Expressions

 • Reporting Aggregated Data Using the Group Functions

 • Displaying Data From Multiple Tables

 • Using Sub-queries to Solve Queries

 • Using the SET Operators

 • Manipulating Data

 • Using DDL Statements to Create and Manage Tables

 • Creating Other Schema Objects

Kohezgjatja e kursit

Kursi eshte i organizuar ne 24 ore mesimore dhe zhvillohet ne nje periudhe 1-2 Muaj.

Zhvillohet dy deri ne tre here ne jave,me nga dy ore, kryesisht ne oraret e pasdites.

Organizimi i kursit

Kursi zhvillohet ne laborator dhe eshte i orientuar nga praktika.

Zhillohet me nje numer te kufizuar pjesemarresish, ku secili punon ne nje kompjuter te vetem.

Leksionet e trajnimit jane edhe on-line.

Certifikimi

 • ICT Education

Provim nr

  • 1Z0- 051

Programi i Kursit

Module 1 : Retrieving Data Using the SQL SELECT Statement

 • Capabilities of SQL SELECT statements

 • Execute a basic SELECT statement

 • Selecting All Columnd

 • Selecting Specifik Columns

 • Writing SQL Statements

 • Column Heading Defaults

 • Lesson Agenda

 • Arithmetic Expressions

 • Using Arithmetic Operators

 • Operator Precedence

 • Defining a Null Value

 • Null Values in Arithmetic Expressions

 • Lesson Agenda

 • Defining a Column Alias

 • Using Column Aliases

 • Lesson Agenda

 • Concatenation Operator

 • Literal Character Strings

 • Alternative Quote Operator

 • Dublicate Rows

 • Lesson Agenda

 • Displaying the Table Stucture

 • Using the Describe Command

Module 2 : Restricting and Sorting Data

 • Limiting Rows Using a Selection

 • Limiting the Rows that are Selected

 • Using the WHERE Clause

 • Character Strings and Dates

 • Comparsion Operators

 • Using Comparsion Operators

 • Range Conditions Using the BETWEEN Operator

 • Membership Condition Using the IN Operator

 • Pattern Matching Using the LIKE Operator

 • Combining Wildcard Characters

 • Using the NULL Conditions

 • Defining Conditiond Using the Logical Operators

 • Using the AND Operator

 • Limit the rows that are retrieved by a query

 • Sort the rows that are retrieved by a query

 • Use ampersand substitution to restrict and sort output at runtime

Module 3 : Using Single-Row Functions to Customize Output

 • Describe various types of functions available in SQL

 • Use character, number, and date functions in SELECT statements

Module 4 : Using Conversion Functions and Conditional Expressions

 • Describe various types of conversion functions that are available in SQL

 • Use the TO_CHAR, TO_NUMBER, and TO_DATE conversion functions

 • Apply conditional expressions in a SELECT statement

Module 5 : Reporting Aggregated Data Using the Group Functions

 • Identify the available group functions

 • Describe the use of group functions

 • Group data by using the GROUP BY clause

 • Include or exclude grouped rows by using the HAVING clause

Module 6 : Displaying Data from Multiple Tables

 • Write SELECT statements to access data from more than one table using equijoins and nonequijoins

 • Join a table to itself by using a self-join

 • View data that generally does not meet a join condition by using outer joins

 • Generate a Cartesian product of all rows from two or more tables

Module 7 : Using Subqueries to Solve Queries

 • Define subqueries

 • Describe the types of problems that the subqueries can solve

 • List the types of subqueries

 • Write single-row and multiple-row subqueries

Module 8 : Using the Set Operators

 • Describe set operators

 • Use a set operator to combine multiple queries into a single query

 • Control the order of rows returned

Module 9 : Manipulating Data

 • Describe each data manipulation language (DML) statement

 • Insert rows into a table

 • Update rows in a table

 • Delete rows from a table

 • Control transactions

Module 10 : Using DDL Statements to Create and Manage Tables

 • Categorize the main database objects

 • Review the table structure

 • List the data types that are available for columns

 • Create a simple table

 • Explain how constraints are created at the time of table creation

 • Describe how schema objects work

Module 11 : Creating Other Schema Objects

 • Create simple and complex views

 • Retrieve data from views

 • Create, maintain, and use sequences

 • Create and maintain indexes

 • Create private and public synonyms

Me poshte jane disa materiale shembull te kursit

ICT Education Newsletter