8 Shtator - Ndertimi i aplikacioneve web nepermjet PHP dhe MySQL

Post date: May 28, 2014 4:52:54 PM

Kursi ofron njohurite dhe aftesite e nevojshme per te ndertuar dhe mirembajtur aplikacione web me permbajtje dinamike.

Gjithashtu kursi ju pergatitit edhe per provimin on-line te PHP.

PHP eshte nje nga gjuhet e programimit me shume te perdorura per krijimin e websiteve dinamike dhe interaktive.

MySQL eshte nje nga sistemet me te perdorura per administrimin e bazave te te dhenave.

Programi:

Module 1: Arkiktektura e aplikimeve web

Module 2: Protokolli HTTP

Module 3: Ambjenti i zhvillimit

Module 4: Gjuha PHP

Module 5: MySQL

Module 6: Funksionet mbi stringjet

Module 7: Lidhja me DB

Module 8: Teknologjia ajax

Module 9: Ngarkimi i skedareve

Module10: Music Download

Module11: Web grafik SVG